Så använder vi dina personuppgifter - KLT

Så använder vi dina personuppgifter

Inom ramen för "Mina Sidor" erhåller Kalmar länstrafik utökade möjligheter att erbjuda besökarna en stor mängd personliga tjänster. En förutsättning för detta är att man har skapat ett personligt användarkonto på "Mina Sidor" och fyllt i nödvändiga uppgifter.

När du nyttjar Kalmar länstrafiks tjänster registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till dig och dina resor. Personuppgifterna behövs bland annat för att Kalmar länstrafik ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandhålla olika typer av resor. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för att tillhandahålla färdtjänstresor, sjukresor och allmän kollektivtrafik.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Kalmar län får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Kalmar läns myndighetsutövning, att Region kalmar län ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.

Du kan läsa mer om Hantering av personuppgifter genom att klicka här.

Mina sidor

Vill du inte mottaga några utskick i marknadsföringssyfte från Kalmar länstrafik kan du enklast göra detta via ditt användarkonto. Begäran om att helt avregistreras från "Mina Sidor" kan också göras med hjälp av ditt användarkonto via ”Mina uppgifter” och sedan ”Ta bort konto”.