Regional kollektivtrafikmyndighet - KLT

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kalmar län är sedan 1 januari 2012 länets regionala kollektivtrafikmyndighet med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsstödda kollektivtrafiken. Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Region Kalmar län beslutar även om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti av trafik på viktiga sträckor. 

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är, tillsammans med budgeten, det viktigaste styrinstrumentet för den regionala kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet ska stå i överensstämmelse med andra viktiga styrdokument i länet som den Regionala utvecklingsstrategin och Kollektivtrafikstrategi 2050.

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får fritt bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. En anmälan om kollektivtrafik ska emellertid göras till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.


Kontakt myndighetsärenden:

Skyddad adress

Bild på en av våra stadsbussar