Om Riksfärdtjänst - KLT

Om Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en färdtjänstresa utanför den egna folkbokföringskommunen, men inom Sveriges gränser. 

Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje- eller fritidsverksamhet. 

En av våra handläggare gör en bedömning om du trots din funktionsnedsättning kan klara att resa med linjelagd kollektivtrafik tillsammans med en ledsagare. 

Vem får riksfärdtjänst?

Du som har ett stort och varaktig funktionsnedsättning som medför fördyrade reskostnader. Varaktigheten ska vara minst 12 månader.

När kan du åka riksfärdtjänst?

När du ska resa till rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan måste vara från en kommun till en annan kommun inom Sveriges gränser.

Pris för resan

Priset fastställs av regeringen och motsvarar normala reskostnader (tåg 2:a klass). När din ansökan prövas tar Kalmar länstrafik ställning till om du kan resa med allmän kollektivtrafik, antingen med ledsagare eller på egen hand.

Avbeställa resan

Ska göras senast 2 dagar före datum för resa (gärna tidigare). Om du inte gör det kan du bli ersättningsskyldig för hela resan. Om du har bokat resan på egen hand är det du som ansvarar för avbeställningen.

Ledsagare

Om du behöver hjälp under själva resan har du rätt att resa med en ledsagare. Ledar-, signal- eller servicehund är tillåten att ta med på resan.

Medresenär

När du har tillstånd till riksfärdtjänst är det möjligt för dig att resa tillsammans med en medresenär (gäller vid resa med bil, minibuss eller specialfordon).
Medresenären betalar lika mycket som du betalar. Vid resa i allmän kollektivtrafik betalar medresenären den faktiska kostnaden.

Byta avresetid

När du reser upp till 20 mil kan din avresetid förskjutas med en halvdag. För ännu längre resor kan avresetiden förskjutas med en heldag. I samband med helger kan ännu större förskjutningar krävas.

Stopp under resan

På grund av samordningen och kvaliteten för de övriga resenärerna kan du inte ta några uppehåll under själva resan, inte ens kortare uppehåll vid t ex apotek eller gravplats.

Bagage

Du får ta med dig max två resväskor. Om det finns plats i fordonet är det möjligt att ta med extra bagage.
Nödvändiga hjälpmedel räknas inte som bagage, utan får tas med ändå. Hjälpmedel som inte krävs för själva resan kan bli sända eller hyras på ort för resan.

Husdjur

Har du ledar-, signal- eller servicehund får du ta med den på dina resor. Övriga husdjur får inte tas med, eftersom övriga medresenärer kan ha allergier.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Om du inte får tillstånd till riksfärdtjänst, finns möjlighet att överklaga beslutet. Om du önskar kan du få hjälp av Kalmar länstrafiks handläggare.

Om vårt ansvar

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta omfattar både att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst och beställning och transport. Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.